Правила турнира - Открытый Кубок Казани по пулу (до 15 лет) 2023 (1-й этап) (UTC +03) Правила турнира - Открытый Кубок Казани по пулу (до 15 лет) 2023 (1-й этап) (UTC +03)
Схема

Открытый Кубок Казани по пулу (до 15 лет) 2023 (1-й этап)

22 января, 11:00
Завершен

Открытый Кубок Казани по пулу (до 15 лет) 2023 (1-й этап)

22 января, 11:00
Правила турнира

https://fbsrt.ru/assets/files/2023/polozheniya-rt/polozhenie-kubok-kazani-23.pdf